Գլխավոր էջ Մեր մասին Ծառայություն Գործընկերներ Կոնտակտ Պրոդ Էքսպո§²·ñáÇÝ÷áõï¦ êäÀ

§²·ñáÇÝ÷áõï¦ êäÀ ÑÇÙݳ¹ñí»É ¿ 1999 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ µ³ÝÏÇ §¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ñǦ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

 §²·ñáÇÝ÷áõï¦ êäÀ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ µáõÛë»ñÇ å³ßï­å³­Ýáõ­Ã­Û³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ßáõϳÛÇ Ï³Ýáݳϳñ·áõÙÁ` Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí ¹áõñë ÙÕ»É ßáõϳÛÇó ãǭݳ­Ï³Ý, Ãáõñù³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ëϳͻÉÇ áõ ųÙÏ»ï³Ýó ÃáõݳùÇÙÇϳïÝ»ñÝ áõ ý»ñ­Ù»ñÝ»ñÇÝ ³å³Ñáí»É ųٳݳϳÏÇó ¨ áñ³ÏÛ³É ÃáõݳùÇÙÇϳïÝ»ñáí:ÜàðàôÂÚàôÜ

§Ü³·ñᦠ´Çáûñ·³Ý³Ï³Ý ܳÝáï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí ä³ïñ³ëïí³Í àõÝÇí»ñë³É ä³ñ³ñï³ÝÛáõÃ

 

          §Ü³·ñᦠÌÉáõÝ³Ï ´ÇáýáõÝ·Çóǹ-´Çá¿Ý»ñ·»ïÇÏ Üáñ ²Ëï³Ñ³ÝÇã` ë»ñÙ»ñÇ ³×Ç ³å³ÑáíáõÙ


100% ¿ÏáÉá·Ç³å»ë ³Ýíݳë å³ñ³ñï³ÝÛáõà ¿` å³ïñ³ëïí³Í ûñ·³Ý³Ï³Ý ëáõµëïñ³ïÇó, ÙÇÏñá¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó ¨ µÇá³ÏïÇí ÝÛáõûñÇó:  ܳ˳ï»ëí³Í ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý µáÉáñ ïÇåÇ Ù߳ϳµáõÛë»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹»Ïáñ³ïÇí µáõÛë»ñÇ, ³Ýï³é³ÛÇÝ áõ åáõñ³Ï³ÛÇÝ µ³½áõ٠ͳé³ïáõÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ñÓñ ËïáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ¿, ÉáõÍíáõÙ ¿ çñáõÙ, Ùß³ÏáõÙ áõ ³Ëï³Ñ³ÝáõÙ ¿ ë»ñÙ»ñÁ ó³ÝùÇó ³é³ç: